Φορολογική δήλωση 2019 - Πρακτικός Οδηγός Συμπλήρωσης για Φυσικά Πρόσωπα

Ημερομηνία κυκλοφορίας 30/04/2019, Σελίδες 607

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 1

Kεφάλαιο 1 - Χρήσιμες Πληροφορίες 3

1.1 Πρόσωπα υπόχρεα σε υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 3

1.1.1 Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης 3

1.1.2 Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης 4

1.1.3 Αρμόδια Φορολογική Αρχή υποβολής της δήλωσης 5

1.1.3.1 Φυσικό πρόσωπο χωρίς άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος 5

1.1.3.2 Φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομικά επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα 5

1.1.3.3 Φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα 5

1.1.4 Κάτοικοι αλλοδαπής - αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) 5

1.1.4.1 Αρμόδια Δ.Ο.Υ Κατοίκων αλλοδαπής με εισόδημα στην Ελλάδα ή συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή

νομικές οντότητες ημεδαπής 5

1.1.4.2 Αρμόδια Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα 5

1.1.5 Υποβολή δηλώσεων από κληρονόμους θανόντος 6

1.1.6 Υποβολή δηλώσεων συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ 6

1.1.7 Προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό 6

1.2 Χρόνος υποβολής δηλώσεων 6

1.3 Υποβολή δήλωσης συζύγων ή ΜΣΣ (Μερών Συμφώνου Συμβίωσης) 7

1.3.1 Υποβολή κοινής δήλωσης από συζύγους/ΜΣΣ 7

1.3.2 Υποβολή χωριστής δήλωσης μεταξύ συζύγων 7

1.3.2.1. Δυνατότητα υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων 7

1.3.2.2. Υποχρεωτική υποβολή χωριστών δηλώσεων 8

1.4 Εισοδήματα ανήλικων τέκνων 8

1.4.1 Εισόδημα ανήλικων τέκνων που προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα 8

1.4.2 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης στο όνομα του ανήλικου τέκνου 9

1.5 Τροποποιητικές Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος 9

1.6 Δηλώσεις με επιφύλαξη (άρθρο 20 Ν. 4174/2013) 10

1.7 Τρόπος υποβολής δηλώσεων 10

1.7.1 Υποβολή ηλεκτρονικά 10

1.7.2 Υποβολή στη Δ.Ο.Υ «χειρόγραφα». 11

Περιεχόμενα

1.7.3 Εισοδήματα που αναγράφονται στις δηλώσεις 12

1.7.4 Έντυπα που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης 13

1.7.5 Χορήγηση αντιγράφου δήλωσης 13

1.7.6 Χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων 13

1.8 Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος – Πίστωση φόρου αλλοδαπής 13

1.8.1 Υπολογισμός φόρου 13

1.8.2 Πίστωση φόρου αλλοδαπής 14

1.9 Καταβολή φόρου 15

1.10 Προκαταβολή φόρου 16

1.10.1 Υπολογισμός προκαταβολής φόρου στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας 16

1.10.2 Έκπτωση παρακρατηθέντος ή προκαταβληθέντος φόρου 16

1.10.3 Προκαταβολή φόρου στο τεκμαρτό εισόδημα 16

1.10.4 Δήλωση εισοδήματος (κέρδους ή ζημίας) από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογία με βάση τα

τεκμήρια 16

1.10.5. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία και συντάξεις 17

1.10.6 Εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας και αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 17

1.10.7 Δεν υπολογίζεται προκαταβολή για ποσό φόρου έως τριάντα(30) ευρώ ή υποβάλλεται δήλωση από

κληρονόμους θανόντος 17

1.10.8 Βεβαίωση προκαταβολής όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση 17

1.10.9 Δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα μετά τη λήξη του φορολογικού

έτους για το οποίο βεβαιώνεται 17

1.10.10 Διακοπή εργασιών. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή. 17

1.10.11 Μείωση Προκαταβολής 17

1.10.12 Εφάπαξ ποσό από το λογαριασμό νεότητας του ΟΤΕ. 18

1.11 Κλίμακες Φορολογίας Εισοδήματος – Μειώσεις Φόρου 18

1.11.1 Κλίμακα φορολογίας στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 18

1.11.2 Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών για αξιωματικούς και κατώτερου πληρώματος

εμπορικού ναυτικού 19

1.11.3 Εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης 19

1.11.4 Συντελεστής φορολογίας κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 19

1.11.5 Συντελεστής φορολογίας κερδών από αγροτική δραστηριότητα 20

1.11.6 Συντελεστής φορολογίας για το εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας 21

1.11.7 Συντελεστής φορολογίας στο εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 40 ΚΦΕ) 21

Περιεχόμενα

1.11.8 Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (άρθρο 43 ΚΦΕ) 21

1.11.9 Διαφορά εισοδήματος (τεκμηρίων) και υπολογισμός φόρου 21

1.12 Μειώσεις φόρου Εισοδήματος 28

1.12.1 Εξαρτώμενα μέλη 28

1.12.2 Μείωση φόρου λόγω τέκνων. Μείωση φόρου 1.900 ή 1.950 ή 2.000 ή 2.100 ευρώ (Αφορά το εισόδημα

που φορολογείται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών και το εισόδημα αγροτικής δραστηριότητας των κατ΄

επάγγελμα αγροτών) 29

1.12.2.1 Παραδείγματα τρόπου φορολογίας και μειώσεων φόρου βάσει του άρθρου 16 ΚΦΕ 32

1.12.3 Πρόσθετη μείωση φόρου 200€ (αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος) 40

1.12.4 Δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Δεν ισχύει η μείωση φόρου από το φορολογικό έτος

2017 41

1.12.5 Μείωση φόρου για δωρεές (αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος) 41

1.13 Εκκαθάριση Δηλώσεων – Έκδοση Πράξης Διοικητικού ή Διορθωτικού Προσδιορισμού του φόρου 43

1.14 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της δήλωσης 43

1.15 Πρόστιμα δηλώσεων 51

Kεφάλαιο 2 - Έντυπο Ε1 53

2.1. Πίνακας 1 - Στοιχεία Φορολογουμένου 53

2.1.1. Συμπλήρωση Πίνακα 53

2.2. Πίνακας 2 - Πληροφοριακά Στοιχεία 59

2.2.1. Συμπλήρωση Πίνακα 59

2.3. Πίνακας 3 – Μείωση φόρου λόγω Αναπηρίας 75

2.3.1. Συμπλήρωση Πίνακα 75

2.4 Φορολογούμενα Εισοδήματα 80

2.4.1. Πίνακας 4Α Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 83

2.4.2 Πίνακας 4Β - Εισοδήματα αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού 97

2.5 Ειδικά θέματα Εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις 101

2.5.1 Εργασιακή σχέση για σκοπούς φορολογίας 102

2.5.2 Ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία. 106

2.5.3 Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν 4172/2013) 109

2.5.3.1 Παροχές σε είδος που συνυπολογίζονται στο εισόδημα – Κατώτατο όριο 109

2.5.3.2 Αγοραία αξία παροχών 110

2.5.3.3 Παροχές σε τρίτα πρόσωπα 110

Περιεχόμενα

2.5.3.4 Παροχές σε είδος όταν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ. 110

2.5.3.5 Δεν θεωρούνται ως παροχές σε είδος 112

2.5.3.6 Παροχές σε μετόχους, εταίρους. 113

2.5.3.7 Παραχώρηση οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 113

2.5.3.8 Δάνειο σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο 117

2.5.3.9 Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών 118

2.5.3.10 Παραχώρηση κατοικίας 118

2.5.3.11 Παρακράτηση φόρου στις παροχές σε είδος 119

2.5.4 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (άρθρο 14 Ν. 4172/2013) 119

2.5.4.1 Δεν υπολογίζονται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών 119

2.5.4.2 Κατηγορίες εισοδήματος μισθωτής εργασίας και συντάξεων που απαλλάσσονται του φόρου 123

2.6 Συντελεστής φορολογίας στο εισόδημα από μισθωτές εργασίες και συντάξεις (άρθρο 15) 126

2.6.1 Κλίμακα φορολογίας στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 126

2.6.2 Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού. 127

2.6.3 Εφάπαξ αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης 127

2.6.4 Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. 127

2.6.5 Αύξηση φορολογητέου εισοδήματος πρώτου κλιμακίου σε κατοίκους μικρών νησιών (ισχύς έως 31/12/2015) 129

2.6.6 Μειώσεις φόρου (άρθρα 16, 17, 18, 19 Ν.4172/2013) 129

2.6.6.1 Μείωση φόρου 1.900 ή 1.950 ή 2.000 ή 2.100 ευρώ (Αφορά το εισόδημα που φορολογείται ως εισόδημα

μισθωτών υπηρεσιών και το εισόδημα αγροτικής δραστηριότητας των κατ΄ επάγγελμα αγροτών) 129

2.6.6.2 Συγκέντρωση αποδείξεων καταναλωτικών δαπανών 130

2.6.6.3 Ποσά μείωσης φόρου (1.250 ή 1.300 ή 1.350 ή 1.450 ευρώ) που θα ισχύσουν από 1/1/2020 ή από

1/1/2019. 133

2.6.6.4 Περιστασιακά απασχολούμενοι. Μείωση φόρου 133

2.6.6.5 Συγκέντρωση αποδείξεων καταναλωτικών δαπανών για τα έτη 2014, 2015 και 2016 134

2.6.6.6 Πρόσθετη μείωση φόρου κατά 200€ – λόγω αναπηρίας (αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος) 134

2.6.6.7 Μείωση φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Δεν ισχύει από το φορολογικό

έτος 2017 136

2.6.6.8 Μείωση φόρου για δωρεές (αφορά όλες τις κατηγορίες εισοδήματος) 137

2.7 Παρακράτηση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 139

2.7.1 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 139

2.7.2 Δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου το εισόδημα που απαλλάσσεται της φορολογίας 140

Περιεχόμενα

2.7.3 Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου 141

2.7.4 Μη υπόχρεοι παρακράτησης φόρου 142

2.7.4.1 Ιερά Κοινότητα, Ιερές Μονές του Αγίου Όρους 142

2.7.4.2 Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου για αποδοχές που καταβάλλει

ημεδαπή εταιρεία σε εργαζόμενό στο εξωτερικό 142

2.7.5 Τρόπος υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου 142

2.7.5.1 Αμειβόμενοι με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 142

2.7.5.2 Παρακράτηση φόρου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους 144

2.7.5.3 Προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου 144

2.7.5.4 Παρακράτηση φόρου στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο 145

2.7.5.5 Παρακράτηση φόρου στους ξεναγούς 145

2.7.5.6 Παρακράτηση φόρου σε εφάπαξ παροχές, πρόσθετες αμοιβές 145

2.7.5.7 Παρακρατηση φόρου στα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους ειδικών μισθολογίων 145

2.7.5.8 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές,

προπονητές, καθώς και άλλοι αμειβόμενοι αθλητές, εξαιτίας της υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή της

ανανέωσης συμβολαίου συνεργασίας. 145

2.7.5.9 Ισομερής κατανομή για εισοδήματα από συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες ζωγράφους ή

γλύπτες ή χαράκτες από τα έργα της πνευματικής τους παραγωγής 146

2.7.6 Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 43Α Ν.4172/2013) 146

2.7.7 Αξιωματικοί και κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού 151

2.7.7.1 Πλοία με ελληνική σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές 152

2.7.7.2 Πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές 152

2.7.7.3 Πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία 152

2.7.8 Παρακράτηση φόρου σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά 152

2.7.9 Παρακράτηση φόρου στην εφάπαξ αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης. 153

2.7.10 Παρακράτηση φόρου στις συντάξεις που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής και

αλληλοβοήθειας 153

2.7.11 Παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων

συνταξιοδοτικών συμβολαίων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 153

2.7.12 Για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών δεν

εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από μισθούς. 154

2.7.13 Για τα εισοδήματα από αμοιβές διευθυντή ή μελών Δ.Σ. και την πάγια αντιμισθία δικηγόρου εφαρμόζονται οι

διατάξεις που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από μισθούς. 154

2.7.14 Για τα εισοδήματα από συντάξεις που χορηγούνται από επαγγελματικά ταμεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις

που αφορούν στην παρακράτηση φόρου από μισθούς. 154

Περιεχόμενα

2.7.15 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις και απόδοσης του φόρου 154

2.7.16 Υποχρέωση απόδοσης φόρου και επί μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών μισθωτών 155

2.7.17 Μη επιβολή προστίμων Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), για δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που

υποβάλλονταν μέχρι 30-4-2015 155

2.7.18 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από συντάξεις που λαμβάνουν φορολογικοί κάτοικοι Καναδά 155

2.7.19 Φορολογική μεταχείριση συντάξεων βάσει της Σύμβασης Ελλάδος - Γερμανίας 155

2.7.20 Υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) 156

2.7.20.1 Για μισθούς και συντάξεις που αποκτήθηκαν έως 31/12/2018 και τα εισοδήματα μισθών και

συντάξεων από τους φορείς γενικής κυβέρνησης έως 31/12/2019 156

2.7.20.2 Για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, των λοιπών περιπτώσεων που αποκτώνται από

την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά 156

2.7.21 Ηλεκτρονική υποβολή βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για το φορολογικό έτος 2018 156

2.7.21.1 Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης αποδοχών – Ηλεκτρονική υποβολή αρχείου 156

2.7.21.2 Αντιστοίχιση ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αποδοχών με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1. 159

2.8 Πίνακας 4Γ1. Εισόδημα απο αγροτική δραστηριότητα 168

2.9 Πίνακας 4Γ2. Εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριότητα 171

2.10 Κέρδη από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Ειδικά Θέματα) 179

2.10.1 Τι θεωρείται ως κέρδος επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις ανάγκες της Φορολογίας Εισοδήματος

(άρθρο 21 ΚΦΕ) 179

2.10.2 Έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας 179

2.10.3 Χρόνος κτήσης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 182

2.10.4 Προσδιορισμός κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 183

2.10.5 Προσδιορισμός κέρδους σε κάθε φορολογικό έτος 183

2.10.6 Έννοια επιχειρηματικής συναλλαγής 184

2.10.6.1 Συστηματική διενέργεια πράξεων 184

2.10.6.2 Μεταβίβαση ακινήτων - συστηματική διενέργεια πράξεων που αφορούν ακίνητα 184

2.10.6.3 Μεταβίβαση τίτλων σε οργανωμένη αγορά – μεταβίβαση ομολόγων εισηγμένων εταιρειών –

μεταβίβαση κρατικών ομολόγων 185

2.10.6.4 Πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής οικοδομικής επιχείρησης μετά τη διακοπή εργασιών 185

2.10.7 Εισόδημα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 185

2.10.7.1 Αλλιευτικές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων 185

2.10.7.2 Έσοδα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 185

2.10.7.3 Καθαρό κέρδος αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 187

Περιεχόμενα

2.10.7.4 Φορολογικός συντελεστής κερδών αγροτικής εκμετάλλευσης 187

2.10.7.5 Ζημία Αγροτικής Επιχειρηματικής δραστηριότητας 191

2.10.7.6 Αγρότες ειδικού καθεστώτος 191

2.10.7.6.1 Αγρότες που δεν ασκούν την αγροτική εκμετάλλευση από 1/1/2016 192

2.10.7.6.2 Έννοια Ακαθαρίστων Εσόδων για την ένταξη των αγροτών σε κατηγορία βιβλίων 192

2.10.7.6.3 Επιδοτήσεις. Ποσά που λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ 193

2.10.7.6.4 Νέοι αγρότες - ένταξη στο ειδικό καθεστώς 195

2.10.7.7 Ένταξη στο Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 195

2.10.7.8 Ένταξη αγροτών στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων 197

2.10.7.9 Κατ΄ αποκοπή καθεστώς (άρθρου 40) ΦΠΑ και υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την

αγροτική του δραστηριότητα. 197

2.10.7.10 Διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 198

2.10.7.11 Αλιείς παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείς 198

2.10.7.12 Διάθεση προϊόντων σε λαϊκές αγορές 198

2.10.7.13 Διάθεση αγροτικών προϊόντων κιόσκια, πλανοδίως, το χωράφι 198

2.10.7.14 Αγροτική συνεκμετάλλευση 198

2.10.7.15 Τέλος επιτηδεύματος αγροτών 199

2.10.7.16 Συμφωνητικά μίσθωσης αγρών 199

2.11 Προσδιορισμός κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα 200

2.11.1 Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία

ενταγμένα σε ΚΤΕΛ, ΟΑΣΘ) 200

2.11.1.1 Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΔΧ) που πραγματοποιούνται έως 31/12/2019. 200

2.11.2 Φορολογία Ν.Ε.Π.Α που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται πλοία αναψυχής που ανήκουν σε τρίτους ή είναι

πλοιοκτήτριες 201

2.11.3 Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων 201

2.11.4 Υπεραξία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, οχημάτων ΦΔΧ. 201

2.11.5 Υπεραξία μεταβίβασης ΦΔΧ 202

2.11.5.1 Υπεραξία μεταβίβασης ΦΔΧ αυτοκινήτου με την άδειά του. 202

2.11.5.2 Φορολογία αξίας οχήματος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1146/1972 202

2.12 Δαπάνες 202

2.12.1 Δαπάνες που εκπίπτουν 202

2.12.1.1 Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 204

Περιεχόμενα

2.12.1.2 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση

του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών. 206

2.12.1.3 Έκπτωση δαπανών αλλοδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού

χαρακτήρα με εισόδημα ακίνητης περιουσίας. 206

2.12.1.4 Διατακτικές έως 6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ, δαπάνη χρήση κινητών τηλεφώνων 206

2.12.1.5 Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν 1665/1986,

στη μεταβατική περίοδο 1/1/2014 έως 31/12/2018, για συμβάσεις που συνήφθησαν πριν την 1/1/2014. Η αξία

που αναλογεί στο οικόπεδο δεν εκπίπτει. 206

2.12.1.6 Έκπτωση ποσών που καταβάλλονται για εκτός έδρας αποζημίωση στο προσωπικό 207

2.12.1.7 Μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ, εκπίπτει στη φορολογία εισοδήματος 207

2.12.1.8 Μη εκπιπτόμενος ΦΠΑ προσθηκών ή βελτιώσεων παγίων ή αγοράς παγίων. 207

2.12.1.9 Επαναχρέωση φόρων και τελών από αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση 207

2.12.1.10 Επαναχρέωση δαπανών σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες. 207

2.12.1.11 Άλλοι Φόροι που εκπίπτουν 207

2.12.1.12 Τέλη κυκλοφορίας και τέλη διαφήμισης. Χρόνος έκπτωσης 208

2.12.1.13 Προσδιορισμός κερδών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έκπτωση τεχνικών αποθεμάτων ΝΔ 400/1970 208

2.12.1.14 Φορείς γενικής κυβέρνησης έκπτωση μόνο των δαπανών για τα εισοδήματα που φορολογούνται 208

2.12.1.15 Οικοδομικές επιχειρήσεις με λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επιμερισμός κοινών δαπανών 208

2.12.1.16 Προσωπικές εταιρείες ημεδαπής ή αλλοδαπής 208

2.12.1.17 Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες αλλοδαπής 209

2.12.1.18 Εκπτώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ 209

2.12.1.19 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μελών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 209

2.12.1.20 Εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης 210

2.12.1.21 Έκπτωση αμοιβών μελών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 210

2.12.1.22 Έκπτωση δαπανών ΙΜΕ (Φορολογία Ι.Μ.Ε) 211

2.12.1.23 Αμοιβές οδηγού – συνιδιοκτήτη μέλους ή διαχειριστή κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου

ενταγμένου σε ΚΤΕΛ ΑΕ 211

2.12.1.24 Κοινωνικού χαρακτήρα παροχές σε εργαζομένους 211

2.12.1.25 Υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού καταλειπόμενης

περιουσίας σε Ιδρύματα, σωματεία, Ο.Τ.Α κλπ, εκπίπτουν ως δαπάνη 212

2.12.1.26 Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεων σε Εταιρεία πρακτορείας

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 212

2.12.1.27 Ζημία που προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης απαιτήσεων σε άλλη επιχείρηση 212

2.12.1.28 Ζημία από διαγραφή συμμετοχής, λόγω εκκαθάρισης θυγατρικής εκπίπτει από τη μητρική 212

Περιεχόμενα

2.12.1.29 Ζημία από διαγραφή συμμετοχής, λόγω εκκαθάρισης αλλοδαπής θυγατρικής 213

2.12.1.30 Ζημία από επιστροφή και ακύρωση μέρους μετοχών ΑΕ ή μείωσης της ονομαστικής αξίας τους, δεν

εκπίπτει. 213

2.12.1.31 Ζημία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του Ν 3156/2003, αναγνωρίζεται μόνο για τα νομικά

πρόσωπα ή νομικές οντότητες και όχι για τα φυσικά πρόσωπα 213

2.12.1.32 Έκπτωση δαπάνης σε συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών 213

2.12.1.33 Έκπτωση αγγελιοσήμου Ν. 2328/1995. Έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης 213

2.12.1.34 Διαφορά αποτίμησης αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία μικρότερης του κόστους

κτήσης 213

2.12.1.35 Μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

και τέλος 3% των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ. 214

2.12.1.36 Έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης Ν 4093/2012 επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους

παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 214

2.12.1.37 Έκπτωση δαπάνης από αναδρομική αναπροσαρμογή της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου. 214

2.12.1.38 Έκπτωση μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή παρόχου υπηρεσιών

πληρωμών 214

2.12.1.39 Έκπτωση έκτακτων αμοιβών (bonus) 215

2.12.1.40 Δαπάνες κυκλοφορίας, επισκευής συντήρησης οχήματος 215

2.12.1.41 Έκπτωση μισθωμάτων για δικαιώματα όταν ο δικαιοπάροχος είναι και προμηθευτής των αγαθών

(franchising) 215

2.12.1.42 Δαπάνες που αφορούν ακίνητα που μισθώνονται στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (αφορά

νομικά πρόσωπα) 216

2.12.2 Μη εκπιπτόμενες δαπάνες (άρθρο 23 ΚΦΕ) 216

2.12.2.1 Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους 216

2.12.2.2 Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500 ευρώ 217

2.12.2.3 Ασφαλιστικές εισφορές 220

2.12.2.4 Προβλέψεις 222

2.12.2.5 Πρόστιμα, ποινές, προσαυξήσεις 222

2.12.2.6 Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα. 223

2.12.2.7 Φόροι – τέλη που δεν εκπίπτουν 223

2.12.2.8 Εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης για το ποσό που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του

ακινήτου. 224

2.12.2.9 Δαπάνες ενημερωτικών ημερίδων 224

2.12.2.10 Δαπάνες εορταστικών εκδηλώσεων 225

2.12.2.11 Δαπάνες ψυχαγωγίας 225

Περιεχόμενα

2.12.2.12 Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 226

2.12.2.13 Δαπάνες Διαφημίσεων. Εκπρόθεσμη καταβολή τελών διαφήμισης 226

2.12.2.14 Προσδιορισμός κερδών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έκπτωση τεχνικών αποθεμάτων ΝΔ 400/1970 226

2.12.2.15 Φορείς γενικής κυβέρνησης 226

2.12.2.16 Δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μη συνεργάσιμου

κράτους ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 226

2.12.2.17 Υποκεφαλαιοδότηση – Μη αναγνώριση δαπάνης τόκων (άρθρο 49 ΚΦΕ) 228

2.12.2.18 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και

τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4172/2013 230

2.12.2.19 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 231

2.12.2.20 Φ.Π.Α τιμολογίων αγορών και δαπανών αγροτών του ειδικού καθεστώτος δεν εκπίπτει ως έξοδο 231

2.12.2.21 Επαναχρέωση δαπανών σε συνδεδεμένες ή τρίτες εταιρείες 231

2.12.3 Αποσβέσεις - Έκπτωση Αποσβέσεων σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 (άρθρο 24) 231

2.12.3.1 Έννοια πάγιου περιουσιακού στοιχείου 232

2.12.3.2 Έκπτωση Φορολογικών Αποσβέσεων 232

2.12.3.3 Έννοια χρηματοοικονομικής μίσθωσης (για συμβάσεις έως 31/12/2017) 232

2.12.3.4 Χρηματοδοτική μίσθωση (αφορά συμβάσεις από 1/1/2018) 234

2.12.3.5 Στοιχεία που δεν υπόκεινται σε απόσβεση 234

2.12.3.6 Συντελεστές φορολογικής απόσβεσης στοιχείων ενεργητικού 234

2.12.3.7 Εφάπαξ απόσβεση παγίων με αξία έως 1.500 ευρώ 236

2.12.3.8 Συντελεστής απόσβεσης άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων 236

2.12.3.9 Εξοπλισμός και όργανα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 236

2.12.3.10 Ένταξη σε κατηγορία παγίου – απόσβεση φωτοβολταϊκών 236

2.12.3.11 Έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων – Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 237

2.12.3.12 Ανέγερση ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή, δαπάνες βελτιώσεων και επεκτάσεων 238

2.12.3.13 Δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών σε μισθωμένα ακίνητα 238

2.12.3.14 Δαπάνες επισκευής και συντήρησης 240

2.12.3.15 Πάγια σε αδράνεια 240

2.12.3.16 Πάγια με περιοδική λειτουργία 240

2.12.3.17 Απόσβεση παγίων εποχιακών επιχειρήσεων 240

2.12.3.18 Υποχρεωτικός Υπολογισμός Αποσβέσεων 240

2.12.3.19 Διενέργεια αποσβέσεων με διαφορετικό συντελεστή από τον προβλεπόμενο 240

Περιεχόμενα

2.12.3.20 Διενέργεια αποσβέσεων με τη σταθερή μέθοδο 241

2.12.3.21 Αποσβέσεις φορολογικών ταμειακών μηχανών 241

2.12.3.22 Αποσβέσεις εξόδων μεταλλευτικών ερευνών και συναφών δαπανών 241

2.12.3.23 Χρόνος έναρξης φορολογικών αποσβέσεων 241

2.12.3.24 Νέες επιχειρήσεις. Δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων για τα τρία(3) πρώτα φορολογικά έτη 241

2.12.3.25 Αποσβέσεις αξίας οχημάτων (ΦΔΧ) που εισφέρονται για τη σύσταση μεταφορικής Εταιρείας του Ν

3887/2010 242

2.12.3.26 Αποσβέσεις παγίων Κοινωνίας Αστικού Δικαίου με αντικείμενο εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων

δωματίων 243

2.12.3.27 Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημοσίας χρήσης (Λ.Δ.Χ) ενταγμένου σε ΚΤΕΛ 243

2.12.3.28 Διαχωρισμός αξίας κτήσης οικοπέδου από την αξία κτήσης του κτίσματος 243

2.12.3.29 Αποσβέσεις παγίων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο εξυγίανσης επιχειρήσεων 243

2.12.3.30 Απόσβεση κόστους συναφές με την ενεργειακή απόδοση η εξοικονόμηση νερού 243

2.13 Αποτίμηση Αποθεμάτων (άρθρο 25 ΚΦΕ) 244

2.14 Απογραφή Αποθεμάτων 245

2.14.1 Απογραφή αποθεμάτων 245

2.14.2 Απογραφή των πολύ μικρών οντοτήτων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Απαλλαγή διενέργειας

απογραφής 245

2.14.3 Αναγωγή ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση. 245

2.14.4 Προαιρετική απογραφή την 31/12, υποχρέωση διενέργειας απογραφής για τρείς επόμενες ετήσιες

περιόδους 245

2.14.5 Προαιρετική απογραφή την 31/12/2013. Υποχρέωση διενέργειας απογραφής για τις τρεις επόμενες χρήσεις. 246

2.14.6 Προαιρετική απογραφή για πρώτη φορά την 31/12/2014. Δεν υφίσταται υποχρέωση διενέργειας απογραφής

για τις τρεις επόμενες χρήσεις. 246

2.14.7 Διενέργεια προαιρετικής απογραφής, ενώ δεν έχει υποχρέωση και δεν διενεργούσε στο παρελθόν 246

2.14.8 Μη διενέργεια φυσικής απογραφής, ενώ διενεργούσε προαιρετικά ή υποχρεωτικά στο παρελθόν 246

2.14.9 Απογραφή με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (έμμεσες τεχνικές τεκμηρίωσης αποθεμάτων) 247

2.14.10 Απαλλαγή διενέργειας απογραφής για ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2015 και

εφεξής 247

2.14.11 Πρατήρια υγρών καυσίμων – Απογραφή 249

2.14.12 Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων (λογισμικού) 249

2.14.13 Αγορά πώληση άυλου χρόνου 249

2.15 Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων – Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (άρθρο 26 ΚΦΕ) 249

Περιεχόμενα

2.15.1 Απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 249

2.15.2 Αξία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 250

2.15.3 Πεδίο εφαρμογής και χρόνος ισχύος 250

2.15.4 Προϋπόθεση εφαρμογής 250

2.15.5 Έννοια ληξιπρόθεσμης απαίτησης για τον σχηματισμό πρόβλεψης 250

2.15.6 Υπολογισμός ποσού ληξιπρόθεσμης απαίτησης 250

2.15.7 Τήρηση πληροφοριακών καταστάσεων για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία 251

2.15.8 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων επί λιανικών πωλήσεων 252

2.15.9 Δημιουργία πρόβλεψης επισφαλειών από απαιτήσεις που δημιουργούνται από άλλη αιτία 252

2.15.10 Έννοια κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης 252

2.15.11 Ανάκτηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 253

2.15.12 Περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται σχηματισμός προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 254

2.15.13 Επισφαλείς απαιτήσεις οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή έχουν

κηρυχθεί σε πτώχευση 254

2.15.14 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων τραπεζών 255

2.15.15 Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης («ΕΤΕΑΝ ΑΕ») 255

2.15.16 Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων) 255

2.15.17 Εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 255

2.15.18 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ετών 2010, 2011, 2012 και 2013 256

2.15.19 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνης από λήπτη φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του

εκδότη, όταν ο πρώτος ενήργησε καλή πίστη 257

2.15.20 Κίνητρα ενίσχυσης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων (άρθρο 71Ε Ν 4172/2013) 257

2.15.21 Κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης (άρθρο 71Δ Ν 4172/2013) 257

2.16 Μεταφορά ζημιών (άρθρο 27 ΚΦΕ) 258

2.16.1 Μεταφορά ζημιών προς συμψηφισμό στα επόμενα πέντε έτη 258

2.16.2 Προϋποθέσεις μεταφοράς ζημίας 258

2.16.3 Ζημία που προέκυψε πριν το φορολογικό έτος 2015 και δηλώθηκε στο έτος που προέκυψε δεν απαιτείται να

δηλωθεί πλέον ως μεταφερόμενη 259

2.16.4 Συμψηφισμός ζημιών με τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά της παρ. 12 του άρθρου 72

του Ν. 4172/2013 259

2.16.5 Απώλεια δικαιώματος μεταφοράς του συμψηφισθέντος ποσού ζημιών με αποθεματικά της παρ.12 του

άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 259

2.16.6 Μεταφορά υπολοίπου ποσού ζημιών μετά το συμψηφισμό των αποθεματικών 260

Περιεχόμενα

2.16.7 Φορολογία υπολοίπου ποσού αποθεματικών με τις γενικές διατάξεις 260

2.16.8 Ζημία από αποτίμηση αλλοδαπών συμμετοχών 260

2.16.9 Ζημία Αλλοδαπής 260

2.16.10 Ζημία φυσικών προσώπων από μεταβίβαση κεφαλαίου 261

2.16.11 Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση διαφοράς τεκμαρτού και

συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων 261

2.16.12 Ζημία κοινωνίας και λοιπών υπόχρεων μη υπαγόμενων στο άρθρο 10 του προγενέστερου ΚΦΕ

(Ν.2238/1994) 262

2.16.13 Μεταφορά ζημίας που προκύπτει μετά την έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής

έρευνας και των αποσβέσεων του εξοπλισμού και οργάνων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 262

2.16.14 Μεταφορά ζημίας μετά την αφαίρεση των επιλέξιμων δαπανών οπτικοακουστικών έργων του άρθρου

71Ε Ν 4172/2013 262

2.16.15 Μεταφορά ζημίας μετά την αφαίρεση του κινήτρου απασχόλησης (προσαυξημένων εργοδοτικών

εισφορών) του άρθρου 71Δ Ν 4172/2013 262

2.16.16 Μεταφορά ζημίας μετά την αφαίρεση των δαπανών ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρου 24 Ν

4172/2013). 262

2.17 Προσαύξηση περιουσίας (άρθρο 21§4 ΚΦΕ) 262

2.18 Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων (Εξωλογιστικός προσδιορισμός) 263

2.18.1 Πότε ενεργείται «εξωλογιστικός προσδιορισμός» του εισοδήματος 263

2.18.2 Έμμεσες τεχνικές ελέγχου 264

2.19 Συντελεστές Φορολογίας (άρθρο 29) 264

2.19.1 Συντελεστής Φορολογίας κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 264

2.19.2 Συντελεστής φορολογίας κερδών από αγροτική δραστηριότητα. 267

2.19.3 Προσαύξηση περιουσίας – συντελεστής φορολογίας. 268

2.19.4 Απαλλαγή φορολογίας μικρών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 10kw. 268

2.20 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος από επιχ/κή δραστηριότητα Φυσικών Προσώπων (άρθρο 69) 269

2.20.1 Προκαταβολή φόρου στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας 269

2.20.2 Έκπτωση παρακρατηθέντος ή προκαταβληθέντος φόρου 269

2.20.3 Προκαταβολή φόρου στο τεκμαρτό εισόδημα 269

2.20.4 Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% 270

2.20.5 Δεν υπολογίζεται προκαταβολή για ποσό φόρου έως τριάντα(30) ευρώ ή όταν υποβάλλεται δήλωση από

κληρονόμους θανόντος 270

2.20.6 Διακοπή εργασιών. Δεν βεβαιώνεται προκαταβολή 270

2.20.7 Συμψηφισμός προκαταβολής 271

Περιεχόμενα

2.20.8 Βεβαίωση προκαταβολής όταν δεν έχει υποβληθεί δήλωση 271

2.20.9 Δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα μετά τη λήξη του φορολογικού

έτους για το οποίο βεβαιώνεται 271

2.20.10 Προκαταβλητέος φόρος αρχιτεκτόνων, μηχανικών 271

2.20.10.1 Χρόνος επιβολής προκαταβλητέου φόρου 272

2.20.10.2 Υποβολή δήλωσης απόδοσης φόρου 272

2.20.11 Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές Δικηγόρων 272

2.20.11.1 Προκαταβολή φόρου 15% στις αμοιβές δικηγόρων 272

2.20.11.2 Προκαταβλητέος φόρος στις δικηγορικές αμοιβές των οποίων το ύψος εξαρτάται από το αποτέλεσμα

των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης 272

2.20.11.3 Προκαταβολή φόρου στα μερίσματα δικηγορικών συλλόγων, ταμείων συνεργασίας ή διανεμητικών

λογαριασμών 272

2.20.11.4 Απόδοση προκαταβλητέου φόρου από τους δικηγορικούς συλλόγους 273

2.20.11.5 Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 273

2.20.12 Μείωση Προκαταβολής (άρθρο 70 ΚΦΕ) 274

2.20.12.1 Μείωση προκαταβολής λόγω μείωσης του εισοδήματος άνω του 25%. 274

2.20.12.2 Μείωση προκαταβολής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης 274

2.20.12.3 Μείωση προκαταβολής φόρου κατά 50% στην πρώτη δήλωση 274

2.21 Πίνακας 4Δ1 – Μερίσματα – Τόκοι – Δικαιώματα 275

2.21.1 Συμπλήρωση πίνακα 4Δ1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 278

2.22. Ειδικά θέματα για τη φορολογία μερισμάτων 284

2.22.1 Έννοια «Μερισμάτων» 284

2.22.2 Συντελεστής φορολογίας 285

2.22.3. Διανομή κερδών Ε.Κ.Ε.Σ. συντελεστής φορολογίας 286

2.22.4 Διανομή κερδών από τα Νομικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες με απλογραφικά βιβλία ή αλλάζουν σε

διπλογραφικά 286

2.22.5 Διανομή κερδών ημεδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με κλάδο απαλλασσόμενο της

φορολογίας (π.χ. εκμετάλλευσης πλοίων) 287

2.22.6 Διανομή κερδών/μερισμάτων από την εκμετάλλευση πλοίου 287

2.22.6.1 Απαλλαγή φόρου μερισμάτων που καταβάλλονται από αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτριας πλοίου υπό

ξένη σημαία που διαχειρίζεται εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή του άρθρου 25 του Ν.27/1975 287

2.22.6.2 Διανομή κερδών από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία 287

2.22.7 Μερίσματα και bonus που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από αλλοδαπή επιχείρηση του άρθρου 25 του

Ν.27/1975 287

Περιεχόμενα

2.22.8. Αλλοδαπά εμπιστεύματα (trust) και αλλοδαπά ιδρύματα (foundation) 288

2.22.9 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων 288

2.22.9.1 Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων στα μέλη Δ.Σ με έκτακτη Γενική Συνέλευση 288

2.22.9.2 Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων στο προσωπικό με έκτακτη Γενική Συνέλευση 288

2.22.9.3 Διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων 288

2.22.10 Διανομή αποθεματικών από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ΕΠΕ 288

2.22.11 Διανομή υπολοίπου πιστωτικών αποθεματικών που απομένει μετά το συμψηφισμό ζημιών σύμφωνα με

τις παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013 289

2.22.12 Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων προσωπικών εταιρειών 289

2.22.13 Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων 289

2.22.14 Διανομή κερδών κλειόμενης χρήσης και έκτακτων αποθεματικών μόνο με έγκριση της τακτικής γενικής

συνέλευσης 290

2.22.15 Απαλλαγή φόρου διανεμόμενων κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε

κινητές αξίες) 290

2.22.16 Παρακράτηση φόρου επί προσωρινών απολήψεων κερδών προσωπικών εταιρειών και νομικών

οντοτήτων με διπλογραφικά βιβλία 290

2.22.17 Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ημεδαπών φυσικών προσώπων ή αλλοδαπών (φυσικών,

νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα) 290

2.22.18 Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρείας

στην Ελλάδα προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή 291

2.22.19 Μερίσματα ημεδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων με εγκατάσταση στην Ελλάδα – Δεν

επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 291

2.22.20 Μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο στην αλλοδαπή 291

2.22.21 Εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν στην αλλοδαπή τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες 292

2.22.22 Προϊόν Εκκαθάρισης (άρθρο 57 ΚΦΕ) ως μέρισμα 292

2.22.23 Φορολογική μεταχείριση έκτατων αμοιβών, διανομή κερδών μελών δικηγορικής εταιρείας 293

2.22.24 Χρόνος απόκτησης κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 293

2.22.25 Απαλλαγή φορολογίας ενδοομιλικών μερισμάτων (άρθρο 48) 294

2.22.25.1 Μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική 295

2.22.25.2 Εμφάνιση απαλλασσόμενων μερισμάτων σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού 296

2.22.25.3 Απαλλαγή φόρου μερισμάτων που εισπράττει νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελβετία 297

2.22.25.4 Ενδοομιλικά μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών με εγκατάσταση στην Ελλάδα που προέρχονται από

θυγατρικές τους σε άλλο Κράτος-Μέλος 297

2.22.25.5 Απαλλαγή με εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δημοσίου και υπό προϋποθέσεις 297

Περιεχόμενα

2.22.25.6 Δεν εκπίπτουν οι επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή 298

2.22.26 Παραγραφή υπέρ του Δημοσίου απαιτήσεων από μερίσματα 299

2.23 Ειδικά θέματα για τη φορολογία τόκων 299

2.23.1 Απαλλαγή του φόρου των τόκων ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 299

2.23.2 Απαλλαγή τόκων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 299

2.23.3 Συντελεστής φορολογίας και συντελεστής παρακράτησης φόρου 300

2.23.4 Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στο εισόδημα από τόκους 300

2.23.5 Εισοδήματα από τόκους ημεδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, κερδοσκοπικού ή μη

χαρακτήρα ή μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων 300

2.23.6 Τόκοι που αποκτούνται από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και

από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη

εγκατάσταση στην Ελλάδα 300

2.23.7 Τόκοι δανείου που καταβάλλονται από φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε

Α.Ε. 301

2.23.8 Τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά

πρόσωπα 301

2.23.9 Τόκοι ομολόγων του ΕΤΧΣ που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ημεδαπής ή με

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 301

2.23.10 Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου στις πληρωμές τόκων δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά

ιδρύματα, τόκοι υπερημερίας, διατραπεζικών καταθέσεων 301

2.23.11 Παρακράτηση φόρου στους τόκους ομολογιακών δανείων (Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών) που

αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα 302

2.23.12 Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι τόκοι κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του

Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή οντότητες αλλοδαπής 302

2.23.13 Τόκοι μεταβιβαζομένων απαιτήσεων που αποκτούν εταιρίες ειδικού σκοπού. Δεν διενεργείται

παρακράτηση φόρου. Φορολογία με τις γενικές διατάξεις 302

2.23.14 Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα 302

2.23.14.1 Παρακράτηση φόρου στους τόκους που εισάγονται στην Ελλάδα όταν μεσολαβεί φορέας πληρωμής.

Παρακράτηση φόρου από το φορέα. Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης για τα φυσικά πρόσωπα 303

2.23.14.2 Φορολογία τόκων που παραμένουν στην αλλοδαπή ή δεν μεσολαβεί φορέας πληρωμής (π.χ.

Τραπεζικό ίδρυμα) 303

2.23.15 Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα και εισάγονται στην Ελλάδα.

Παρακράτηση από το φορέα που μεσολαβεί. Δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 303

2.23.16 Τόκοι αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και

παραμένουν στην αλλοδαπή 303

2.23.17 Εισόδημα ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης 303

2.23.18 Χρόνος κτήσης εισόδημα από τόκους 304

Περιεχόμενα

2.24. Ειδικά θέματα φορολογίας των Δικαιωμάτων (royalties) 304

2.24.1 Έννοια δικαιώματος (royalties) 304

2.24.2 Δεν θεωρούνται ως δικαίωμα 305

2.24.3 Μικτές συμβάσεις καταβολής δικαιωμάτων 306

2.24.4 Συντελεστής Φορολογίας και συντελεστής παρακράτησης φόρου δικαιωμάτων 306

2.24.5 Δικαιώματα αλλοδαπής φυσικού προσώπου 306

2.24.6 Εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για δικαιούχους Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή νομικές

οντότητες που δεν έχουν φορολογική κατοικία ή δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα 306

2.24.7 Δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για την είσπραξη δικαιωμάτων από φυσικό πρόσωπο που ασκεί

επιχειρηματική δραστηριότητα 307

2.24.8 Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με μόνιμη εγκατάσταση στην

Ελλάδα. Φορολογία με τις γενικές διατάξεις 307

2.24.9 Ποσά που καταβάλλει υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας στο κεντρικό κατάστημα στην

αλλοδαπή. Δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 307

2.24.10 Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου 307

2.24.11 Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων δημοσίων υπαλλήλων 308

2.24.12 Εισόδημα από την εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες

υπηρεσίες 308

2.25 Παρακράτηση φόρου, υποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και

δικαιώματα 308

2.25.1 Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου 308

2.25.2. Παρακράτηση φόρου στο Εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα που αποκτούν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα που δεν έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρούν (τα νομικά πρόσωπα) μόνιμη

εγκατάσταση στην Ελλάδα. 308

2.25.3 Δικαιούχοι εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με μόνιμη κατοικία ή εγκατάσταση σε

αλλοδαπή χώρα με Σ.Α.Δ.Φ. 309

2.25.4 Διανομή μερισμάτων ή τοκομεριδίων από ανώνυμη εταιρεία εισηγμένη σε Χρηματιστηριακή Αγορά 309

2.25.5 Υποβολή δήλωσης για την απόδοση του φόρου 310

2.25.6 Τι θεωρείται ως καταβολή της πληρωμής που υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. Ως «καταβολή της

υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των

παραπάνω περιπτώσεων 310

2.25.7 Τρόπος Υποβολής δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 310

2.25.8 Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου 310

2.25.9 Μαθηματικά αποθέματα ασφαλιστικών – Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης φόρου 311

2.25.10 Απαλλαγή από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών (άρθρο 63) 311

Περιεχόμενα

2.25.10.1 Απαλλαγή παρακράτησης φόρου 15% στις πληρωμές μερισμάτων 311

2.25.10.2 Απαλλαγή παρακράτησης φόρου 15% στις πληρωμές τόκων και 20% δικαιωμάτων μεταξύ

συνδεδεμένων προσώπων 313

2.25.10.3 Απαλλαγή παρακράτησης φόρου στις ενδοομιλικές πληρωμές (από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα)

όταν δεν πληρείται η προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής για 24 μήνες 314

2.25.11 Υποβολή βεβαιώσεων εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 316

2.26 Πίνακας 4Δ2 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 Ν.4172/2013) 318

2.26.1 Συμπλήρωση πίνακα 4Δ2 – Εισόδημα από ακίνητη Περιουσία 320

2.26.1.1 Ακαθάριστο εισόδημα ακινήτων (Κωδικοί 103 – 104, 105-106, 109-110, 101-102, 107-108): 320

2.26.1.2 Ακαθάριστο Εισόδημα από υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (Κωδικοί 111-112, 113-114) 322

2.26.1.3 Ακαθάριστο Εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (Κωδικοί 129-130, 143-144, 141-142, 147-148): 322

2.26.1.4 Ακαθάριστο Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση (Κωδικοί 145-146, 149-150): 323

2.26.1.5 Ακαθάριστο Εισόδημα κοινόχρηστων χώρων (Κωδ 131-132, 133-134): 324

2.26.1.6 Εισόδημα από καταβληθείσα αποζημίωση από μισθωτή στον εκμισθωτή (κωδ.121-122) 324

2.26.1.7 Αποζημίωση στον μισθωτή (Κωδ. 163-164, 165-166, 159-160) 324

2.26.1.8 Ακαθάριστο εισόδημα για το οποίο δεν βεβαιώνεται χαρτόσημο (Κωδ 741-742) 325

2.26.1.9 Ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητη περιουσία αλλοδαπής (Κωδ 171-172) 325

2.26.1.10 Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή (Κωδ 175-176) 326

2.26.1.11 Ανείσπρακτα εισοδήματα (Κωδ. 125-126) 326

2.27 Ειδικά Θέματα εισοδήματος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 39 ΚΦΕ) 327

2.27.1 Έννοια εισοδήματος ακίνητης περιουσίας 327

2.27.2 Άλλες περιπτώσεις εισοδήματος ακίνητης περιουσίας. 328

2.27.2.1 Εκμίσθωση ακινήτου με έπιπλα – Εξοπλισμό 328

2.27.2.2 Εκμίσθωση, παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση διαφημιστικών επιγραφών κεραιών κλπ. 329

2.27.2.3 Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα, που ανήκουν

στους ιδιοκτήτες των διηρημένων ιδιοκτησιών τους 329

2.27.2.4 Μεταβίβαση ενάσκησης επικαρπίας 329

2.27.2.5 Αποζημίωση για επίταξη και εξωσυμβατική χρήση γης και ακινήτων 329

2.27.2.6 Αποζημίωση πρόωρης λύσης εμπορικής μίσθωσης 329

2.27.2.7 Εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων – τεκμαρτό εισόδημα. Αποτίμηση εισοδήματος από

ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 329

2.27.2.7.1 Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 329

Περιεχόμενα

2.27.2.7.2 Ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων και κτισμάτων για διεξαγωγή εργασιών γεωργικής

επιχείρησης 330

2.27.2.7.3 Εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 330

2.27.2.7.4 Εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου από τα νομικά πρόσωπα

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 330

2.27.2.7.5 Αποτίμηση εισοδήματος ακίνητης περιουσίας από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση 330

2.27.2.7.6 Ελάχιστο ποσό εισοδήματος από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 331

2.27.2.7.7 Παραχώρηση ακινήτου σε αγρότη για ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση

Περιφέρειας 331

2.27.2.8 Εισφορά χρήσης ακινήτων για συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (εισόδημα

ιδιοχρησιμοποίησης) 331

2.27.2.9 Εισόδημα ακίνητης περιουσίας σε είδος. Εκμίσθωση ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος (Εισόδημα σε

είδος). Αποτίμηση εισοδήματος σε είδος 331

2.27.2.9.1 Έννοια εισοδήματος σε είδος 331

2.27.2.9.2 Μίσθωση ακινήτων με αντάλλαγμα σε χρήμα και είδος. Μίσθωση με ανταλλαγή του κόστους

βελτίωσης, επέκτασης οικοδομών και ανέγερσης σε ακίνητο τρίτου 331

2.27.2.9.3 Αποτίμηση εισοδήματος ακίνητης περιουσίας σε είδος 333

2.27.2.10 Μικτές συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος παρουσίας και λειτουργίας επιχείρησης (δικαίωμα

εμπορικής εκμΣετάλλευσης ακινήτου) 334

2.27.2.11 Επίμορτος αγροληψία δεν θεωρείται ως μίσθωση ακινήτου 334

2.27.2.12 Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 335

2.27.3 Πρόσωπο από το οποίο αποκτάται το εισόδημα ακίνητης περιουσία 335

2.27.4 Εισόδημα ακίνητης περιουσίας που αποκτούν τα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

Ιδρύματα, Σωματεία 335

2.27.5 Εισόδημα που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων από

την εκμίσθωση κυλικείων ή ιδιόκτητων ακινήτων 336

2.27.6 Εισόδημα ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 336

2.27.7 Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία 337

2.27.8 Ανείσπρακτα εισοδήματα ακίνητης περιουσίας. Χρόνος φορολογίας 337

2.27.9 Χρόνος κτήσης του εισοδήματος 338

2.27.10 Αναδρομικά μισθώματα - χρόνος απόκτησης 338

2.27.11 Αναδρομική μείωση μισθωμάτων. Χρόνος κτήσης εισοδήματος της μισθώτριας εταιρείας 338

2.27.12 Έκπτωση δαπανών. Προσδιορισμός Καθαρού εισοδήματος από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση

ακίνητης περιουσίας 339

Περιεχόμενα

2.27.12.1 Εκμισθωτής Φυσικό Πρόσωπο. Έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος για δαπάνες

επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιες ή λειτουργικές δαπάνες 339

2.27.12.2 Εκμισθωτής ΝΠΔΔ ή κάθε είδους Ίδρυμα. Έκπτωση 75% ή 100% των κάθε είδους δαπανών που

αφορούν το ακίνητο 339

2.27.12.3 Εκμισθωτής ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έκπτωση 75% των δαπανών επισκευής,

συντήρησης, ανακαίνισης, πάγιες ή λειτουργικές δαπάνες 340

2.27.12.4 Έκπτωση μισθώματος που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης 340

2.27.12.5 Έκπτωση ποσοστού 10% των δαπανών για αντιπλημμυρικά έργα 340

2.27.12.6 Αποζημίωση για λύση μισθωτικής σχέσης. 340

2.27.13 Συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος Ακίνητης Περιουσίας 340

2.27.13.1 Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων. 340

2.27.13.2 Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για τα Νομικά πρόσωπα και τις νομικές

οντότητες. 341

2.27.14 Τέλος Χαρτοσήμου 341

2.28 Πίνακας 4Ε – Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου (άρθρα 41-43 ΚΦΕ) 342

2.28.1 Πίνακας Ε΄- Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου 342

2.29 Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 41 ΚΦΕ) 344

2.30 Ειδικά θέματα Μεταβίβασης τίτλων (Υπεραξία επιχείρησης – άρθρο 42 ΚΦΕ) 345

2.30.1 Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων 345

2.30.2 Συντελεστής φορολογίας 348

2.30.3 Κέρδη Υπεραξίας 348

2.30.4 Προσδιορισμός τιμής κτήσης και πώλησης 348

2.30.4.1 Μεταβίβαση τίτλων εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά 348

2.30.4.2 Μεταβίβαση μη εισηγμένων τίτλων 348

2.30.4.3 Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία 350

2.30.4.4 Εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων για αύξηση ή κάλυψη κεφαλαίου 350

2.30.4.5 Μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων από φυσικό πρόσωπο 350

2.30.5 Μεταφορά ζημίας επί αρνητικής υπεραξίας 350

2.30.6 Απαλλαγή του φόρου κεφαλαιακών κερδών φυσικών προσώπων από ανταλλαγή ομολόγων Ελληνικού

Δημοσίου 351

2.30.7 Υπεραξία εισφοράς ενεργητικού, ανταλλαγής μετοχών, συγχώνευση ή διάσπαση 351

2.30.8 Απαλλαγή φόρου υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών ναυτιλιακής 351

2.30.9 Μεταβίβαση τίτλων από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα 351

Περιεχόμενα

2.30.10 Απαλλαγή φόρου υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων για τα φυσικά πρόσωπα κατοίκους σε κράτη με τα οποία

υφίσταται σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας 352

2.30.11 Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων εισόδημα μεταβίβασης τίτλων 352

2.30.12 Ισχύς φορολογίας υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων 354

2.31. Πίνακας 5 - Προσδιορισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης 355

2.31.1. Αλλαγές στον Πίνακα 5 355

2.31.2. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 355

2.31.2.1. Ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος εφαρμόζεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα 356

2.31.2.2. Νομοθετικό πλαίσιο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 356

2.31.2.2.1. Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/014 και μετά 356

2.31.2.2.2. Δυνατότητα υποβολής χωριστής φορολογικής δήλωσης εκ μέρους των συζύγων και τεκμήρια 357

2.31.2.2.3. Για διαχειριστικές περιόδους μέχρι 31/12/2013 357

2.31.2.3. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (άρθρο 30 Κ.Φ.Ε.) 358

2.31.2.3.1. Πότε εφαρμόζεται ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 358

2.31.2.3.2. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας 358

2.31.2.4. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.) 359

2.31.2.4.1. Περιπτώσεις αμφισβήτησης του συνολικού ποσού της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης 361

2.31.2.4.2. Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης σε συγκεκριμένες αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. 362

2.31.2.5. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (άρθρο 32 Κ.Φ.Ε.) 365

2.31.2.6. Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.) 367

2.31.2.7. Διαφορά εισοδήματος (φορολογία βάσει τεκμηρίων) και υπολογισμός του φόρου αυτής (άρθρο 34

Κ.Φ.Ε.) 370

2.31.2.7.1. Μείωση της διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος 373

2.31.2.7.2. Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση διαφοράς

τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων 374

2.31.2.7.3. Προσδιορισμός του εισοδήματος συζύγων όταν το εισόδημα προσδιορίζεται βάσει τεκμηρίων

(με τις διατάξεις των παραγράφου 1 έως 3 του άρθρου 34). 374

2.31.2.7.4. Κυρώσεις για την ανακριβή αναγραφή στοιχείων σχετικά με τον με τον προσδιορισμό,

περιορισμό, ή κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος. 374

2.31.3. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (α, β) - Αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενης ή μισθούμενης ή δωρεάν

παραχωρούμενης κατοικίας (κύριας και δευτερευουσών) 375

2.31.3.1. Έννοια κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας 379

2.31.3.2. Έννοια μονοκατοικίας 380

Περιεχόμενα

2.31.3.3. Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης κύριων χώρων ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή

δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας 380

2.31.3.4. Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης βοηθητικών χώρων ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης

ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας 380

2.31.3.5. Προσαύξηση αντικειμενικής δαπάνης κύριας κατοικίας 380

2.31.3.6. Προσαύξηση αντικειμενικής δαπάνης για μονοκατοικίες 380

2.31.3.7. Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μίας ή περισσοτέρων

ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών 381

2.31.3.8. Μήνες ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ή δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας η δευτερεύουσας

κατοικίας εξοχικής ή μη 381

2.31.3.9. Ακίνητα εκτός αντικειμενικού 381

2.31.3.10. Συνοπτικός πίνακας υπολογισμού αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας 382

2.31.3.11. Παραδείγματα προσδιορισμού αντικειμενικής δαπάνης ακινήτων (συγκριτικά στοιχεία που ίσχυαν

μέχρι το οικ. έτος 2011 σε σχέση με τα οικ. Έτη 2012, 2013, 2014 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016,

2017, 2018 ) 382

2.31.3.12. Τεκμήριο ακινήτου στην Ελλάδα από μόνιμο κάτοικο εξωτερικού με ή χωρίς εισοδήματα στην

Ελλάδα 386

2.31.3.13. Κατοικίες που δεν χρησιμοποιούνται κατά οιονδήποτε τρόπο (κενά) 386

2.31.3.14. Συνιδιοκτησία κατοικίας 386

2.31.3.15. Ενοίκιο κατοικίας που καταβλήθηκε μεγαλύτερο της αντικειμενικής δαπάνης 387

2.31.3.16. Συνένωση δύο ή περισσοτέρων διαμερισμάτων του ιδίου ή διαφορετικού ορόφου 387

2.31.3.17. Φιλοξενία και τεκμήριο διαβίωσης 387

2.31.3.18 Πίνακας υπολογισμού αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας για το φορολογικό έτος 2018 388

2.31.3.19 Σημαντικές ερωτήσεις – απαντήσεις για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

κατοικίας πίνακα 5.1. α΄β΄. 389

2.31.4. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (γ) - Ετήσια αντικειμενική δαπάνη Επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. και Μ.Χ. (μικτής

χρήσης) (οικογένειας, ατομικής - εταιρικής επιχείρησης, κοινωνιών και κοινοπραξιών) 389

2.31.4.1. Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων μικτής χρήσης 391

2.31.4.2. Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων τύπου JEEP 391

2.31.4.3. Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα θεωρούνται επιβατικά αυτοκίνητα 391

2.31.4.4. Κατοχή λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης 391

2.31.4.5. Έξοδος αυτοκινήτου εκτός Ελλάδας 391

2.31.4.6. Αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο τέκνο 391

2.31.4.7. Αυτοκίνητο του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι φοιτητής προστατευόμενο μέλος 391

2.31.4.8. Αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας 392

Περιεχόμενα

2.31.4.9. Υπολογισμός αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. 392

2.31.4.10. Μειώσεις ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. λόγω παλαιότητας 392

2.31.4.11. Μη εφαρμογή (απαλλαγές - εξαιρέσεις) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. 393

2.31.4.12. Αντικειμενική δαπάνη Ε.Ι.Χ. που ανήκουν σε επιχειρήσεις 394

2.31.4.13. Περιορισμός της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. 398

2.31.4.14. Συγκυριότητα Ε.Ι.Χ. 401

2.31.4.15. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων και επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτοκινήτων 401

2.31.4.16. Αυτοκίνητα αλλοδαπών επιχειρήσεων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα 402

2.31.4.17. Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα 402

2.31.4.18. Συγκριτικός πίνακα υπολογισμού τεκμηρίου διαβίωσης και αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ. σύμφωνα

με τις προηγούμενες και τις νέες διατάξεις χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα 402

2.31.4.19. Πίνακας με την Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας

Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κ.λπ. 403

2.31.4.20. Οδηγίες - συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των αυτοκινήτων 403

2.31.5. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (δ, δα) - Σκάφη αναψυχής Ι.Χ. (οκογένειας κ.λπ.) και αμοιβές πληρωμάτων

σκαφών αναψυχής 404

2.31.5.1. Υπολογισμός αντικειμενικής δαπάνης σκάφους αναψυχής 406

2.31.5.2. Μειώσεις αντικειμενικής δαπάνης για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης 407

2.31.5.3. Μειώσεις της τεκμαρτής δαπάνης σκαφών αναψυχής λόγω παλαιότητας 407

2.31.5.4. Ακινησία στα σκάφη αναψυχής 407

2.31.5.5. Πρόσωπο που βαρύνει η αντικειμενική δαπάνη σκάφους αναψυχής 408

2.31.5.6. Σκάφη αναψυχής μονίμων κατοίκων εξωτερικού 408

2.31.5.7. Σκάφη εταιρειών Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Αλλοδαπών επιχειρήσεων 408

2.31.5.8. Σκάφη επαγγελματικής χρήσης 408

2.31.5.9. Σκάφη με ερασιτεχνική άδεια αλιείας 408

2.31.5.10. Επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών 409

2.31.5.11. Αγορά και κατοχή κωπήλατης βάρκας 409

2.31.5.12. Αγορά ή πώληση σκάφους αναψυχής εντός του έτους 409

2.31.5.13. Πίνακας αντικειμενικής δαπάνης σκαφών 409

2.31.5.14. Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των σκαφών αναψυχής 410

2.31.6. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (ε) - Αντικειμενική δαπάνη για αεροσκάφη, ελικόπτερα Ι.Χ. και ανεμόπτερα 411

2.31.6.1. Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και

υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές 411

Περιεχόμενα

2.31.6.2. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα Ε.Ι.Χ. με εξαίρεση την ακινησία, παλαιότητα και

για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα 412

2.31.7. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (στ) - Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) 412

2.31.7.1. Υπολογισμός ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για δεξαμενές κολύμβησης 412

2.31.8. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (ζ) – Δίδακτρα 414

2.31.8.1. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης

εκπαίδευσης 414

2.31.9. Συμπλήρωση Πίνακα 5.1 (η) - Αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων,

δασκάλους 415

2.31.10. Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου 3.000 € ή 5.000 € για συζύγους. 415

2.31.11. Περιορισμός αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών για συνταξιούχους άνω των 65 ετών 416

2.31.12. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής - μη εφαρμογή αντικειμενικής δαπάνης και δαπάνης απόκτησης 416

2.31.13. Συμπλήρωση Πίνακα 5.2. «Από τη δαπάνη που καταβάλατε». Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών

στοιχείων 417

417

2.31.13.1. Δαπάνες Απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) 417

2.31.13.2. Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων κ.λπ.

Οχημάτων 418

2.31.13.3. Δαπάνη που καταβάλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κ.λπ. σκαφών

αναψυχής και αεροσκαφών 420

2.31.13.4. Δαπάνη που καταβάλλατε για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω

από 10.000 ευρώ 420

2.31.13.5. Δαπάνη που καταβάλατε για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά

και τις καταβολές για ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν 421

2.31.13.6. Δαπάνη που καταβάλατε για την αγορά ή για τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων,

καθώς και για την ανέγερση οικοδομών κ.λπ 423

2.31.13.7. Δαπάνη που καταβάλατε για χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε 426

2.31.13.8. Δαπάνη που καταβάλλατε για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των

300 € (εκτός προς το Δημόσιο κ.λπ.) 427

2.31.13.9. Δαπάνη που καταβάλλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής 431

2.32. Πίνακας 6 - Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία - Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη 433

2.32.1. Συμπλήρωση κωδικών 655-656. Ποσό μείωσης προκαταβλητέου φόρου (παρ. 1 άρθρ. 70 Κ.Φ.Ε.). 435

2.32.2. Συμπλήρωση κωδικών 659-660. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα οποία απαλλάσσονται από το

φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση. 437

2.32.2.1. Εισοδήματα που αναγράφονται στους κωδικούς 659-660 437

Περιεχόμενα

2.32.3. Συμπλήρωση κωδικών 649-650. Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν

φορολογούνται με τον ν…./2019. 449

2.32.4. Συμπλήρωση κωδικών 619-620. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα οποία απαλλάσσονται από το

φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο 449

2.32.5. Συμπλήρωση κωδικών 657-658. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 43 Α

Κ.Φ.Ε.) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση 450

2.32.6. Συμπλήρωση κωδικών 617-618. Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (παρ. 2 άρθρο 43 Α

ΚΦΕ) 457

2.32.7. Συμπλήρωση κωδικών 433-434. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα

οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση 458

2.32.8. Συμπλήρωση κωδικών 613-614. Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2018, τα

οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο 458

2.32.9. Συμπλήρωση κωδικών 661-662. «Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ΓΕΝΕ, ΕΤΑΠ,- ΜΜΕ» 458

2.32.9.1. Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων ανεργίας που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ. 459

2.32.10. Συμπλήρωση κωδικών 431- 432. Καθαρά κέρδη από συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα και νομικές

οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία 459

2.32.11. Συμπλήρωση κωδικών 305-306. Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) χωρίς

ηλεκτρονική πληροφόρηση 460

2.32.12. Συμπλήρωση κωδικών 335-336. Καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) 461

2.32.13. Συμπλήρωση κωδικών 811 έως 816. Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας 461

2.32.14. Συμπλήρωση κωδικών 817 έως 823. Ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν στο

εσωτερικό 463

2.32.15. Συμπλήρωση κωδικών 419-420. «Ενοίκιο ακινήτων εκτός από κύρια κατοικία, κατοικία παιδιών που

σπουδάζουν» 464

2.32.16. Συμπλήρωση κωδικών 421-422. Ενοίκια που καταβάλλονται σε Ιερές Μονές Αγίου Όρους (παρ. 3 άρθρου

22 Ν. 4283/2014) 464

2.32.17. Συμπλήρωση κωδικών 429-430. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την

ετήσια δαπάνη 465

2.32.18 Συμπλήρωση κωδικών 435-436. Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 467

2.32.19. Συμπλήρωση κωδικών 781-782. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών

στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κτλ. 468

2.32.19.1. Χρηματικά ποσά που προέρχονται πώληση ακινήτου 469

2.32.19.2. Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου

και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. 471

2.32.19.3. Διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων 471

2.32.19.4. Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν ή πρώην κατοίκους αλλοδαπής 471

Περιεχόμενα

2.32.19.5. Δάνεια, Κληρονομιές, δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος), κέρδη από

λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ. 473

2.32.19.5.1. Κάλυψη ή περιορισμός τεκμηρίων με χρηματικά ποσά από δάνεια 473

2.32.19.5.2. Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ.λπ 475

2.32.19.5.3. Δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές 475

2.32.19.6. Επίδομα αλλοδαπής (περ. γ΄άρθρου 14 Κ.Φ.Ε.) 476

2.32.19.7. Χρηματική αποζημίωση που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 168 του Ν.

4001/2011 για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού

φυσικού αερίου 476

2.32.19.8. Αποζημίωση για ηθική βλάβη 476

2.32.19.9. Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και της παρ. 6 του

άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 477

2.32.19.10. Επιστροφές καταβεβλημένων κεφαλαίων/ δανείων 478

2.32.19.11. Κοινωνικό μέρισμα 479

2.32.19.12. Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, δυνάμει του άρθρου 1400 του Α.Κ., λόγω αξίωσης

συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου 479

2.32.19.13. Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της

ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου (κωδικοί 727-728 του Πίνακα 5) 479

2.32.19.14. Σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος 479

2.32.19.15. Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα

εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης) 480

2.32.20. Συμπλήρωση κωδικών 783-784. Αδιάθετα ποσά από επαναπατρισμό κεφαλαίων (άρθρο 38 Ν 3259/2004 -

άρθρο 18. Ν.3842/2010) 481

2.32.21. Συμπλήρωση κωδικών 787-788. Ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από το

φόρο 482

2.32.21.1. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου 482

2.32.21.2. Μείωση των ποσών κεφαλαίου με δαπάνες απόκτησής τους. 484

2.32.21.3. Η ζημιά του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει ούτε μεταφέρεται 485

2.32.21.4. Προσδιορισμός του εισοδήματος συζύγων/ΜΣΣ(μερών συμφώνου συμβίωσης) με βάση τις διατάξεις

των παραγράφου 1 έως 3 του άρθρου 34. 485

2.32.21.5. Κυρώσεις για την ανακριβή αναγραφή στοιχείων σχετικά με τον με τον προσδιορισμό, περιορισμό, ή

κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος. 485

2.32.21.6. Απαλλαχθέντα ή φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στις οικείες

φορολογικές δηλώσεις 486

2.32.21.7. Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για κάλυψη τεκμηρίων 486

Περιεχόμενα

2.32.21.8. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου, για χρήσεις 2010-2013, που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί

κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγή από το φόρο, σύμφωνα με τον προηγούμενο ΚΦΕ (Ν

2238/94) 487

2.32.21.9. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου για χρήσεις 2008 και 2009 (σύμφωνα με τον προηγούμενο

ΚΦΕ Ν.2238/94) 488

2.32.21.10. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου για χρήσεις από 1/1/2005 έως και 31/12/2007 (με βάση τον

προηγούμενο ΚΦΕ, Ν 2238/94) 488

2.32.21.11. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου για χρήσεις από 1/1/1992 έως και 31/12/2004 489

2.32.21.12. Προσδιορισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου οικ. ετών 1992 και προηγουμένων 489

2.32.21.13. Λοιπά θέματα ανάλωσης κεφαλαίου 490

2.32.21.14. Συνοπτικός Οδηγός υπολογισμού Αντικειμενικών Δαπανών (τεκμηρίων) φορολογικού έτους 2018 492

2.33. Πίνακας 7 - Ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο 496

2.33.1. Εκπτώσεις δαπανών - Μειώσεις από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο 497

2.33.1.1 Φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 497

2.33.1.2. Δαπάνες με δικαιολογητικά και περιπτώσεις αναπηρίας που μειώνουν το φόρο 498

2.33.1.3. Δαπάνες με δικαιολογητικά που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα 502

2.33.2. Συμπλήρωση κωδικών 049-050. Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών 502

2.33.2.1. Μειώσεις φόρου για εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και ατομική αγροτική δραστηριότητα για το

φορολογικό έτος 2018 504

2.33.2.2. Από το φορολογικό έτος 2017 απαιτείται οι δαπάνες για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου

(αφορολόγητο) να γίνονται με ηλεκτρονικές συναλλαγές 505

2.33.2.2.1 Ελάχιστη δαπάνη που απαιτείται να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα 506

2.33.2.2.2. Προσαύξηση φόρου για μη κάλυψη απαιτούμενου ποσού δαπανών 506

2.33.2.2.3. Κατηγορίες δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα 507

2.33.2.2.4. Έννοια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για εξόφληση δαπανών 507

2.33.2.2.5. Πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για

την πραγματοποίηση δαπανών, αλλά υποχρεούνται να συλλέγουν αποδείξεις ίσης αξίας 508

2.33.2.2.6. Πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και

συλλογής - προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών 509

2.33.2.2.7. Μεταφορά πλεονάζοντος ποσού δαπανών μεταξύ συζύγων 509

2.33.2.2.8. Έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (πρώην άρθρο 18 Κ.Φ.Ε.) 509

2.33.3. Συμπλήρωση κωδικών 031- 032 και 059-060 (Δωρεές χρηματικών ποσών άρθρου 19 ΚΦΕ). 510

2.33.3.1. Φορείς για τους οποίους γίνονται δεκτές οι δωρεές για μείωση του φόρου 510

2.33.4. Συμπλήρωση κωδικών 075 - 076. Δωρεές χρηματικών Ποσών στο λογ/σμό αλληλοβοήθειας για την

απόσβεση του Δημόσιου χρέους 513

Περιεχόμενα

2.33.5. Συμπλήρωση κωδικών 061 - 062. Πολιτιστικές χορηγίες του Ν. 3525/2007 513

2.33.6. Συμπλήρωση κωδικών 077-078. Μισθώματα επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (παρ. Β2 αρθρ. 43 και 44

Ν.4030/2011 515

2.33.7. Συμπλήρωση κωδικών 663-664. Ποσό επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου άρθρου 71Ε

Ν.4172/2013. 517

2.33.8. Συμπλήρωση κωδικών 055-056 και 057-058. Ποσό δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού

κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων και υποψηφίων Βουλής Ελλήνων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(άρθρ.8 Ν. 3023/2002) 517

2.34. Πίνακας 8 - Στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογουμένων 519

2.34.1. Συμπλήρωση Υποπίνακα 8.1 519

2.34.2. Συμπλήρωση Υποπίνακα 8.2 521

2.34.3. Ειδικά θέματα για τα εξαρτώμενα μέλη του Πίνακα 8 523

2.35. Πίνακας 9 - Στοιχεία από το φάκελο του Φορολογούμενου 524

2.36. Πίνακας 10 - Στοιχεία για την επιστροφή του φόρου 525

Κεφάλαιο 3 - Έντυπο Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας Φορολογικού έτους 2018 529

3.1. Γενικά 529

3.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 530

3.2.1 Πότε συμπληρώνουμε την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε2 530

3.2.2 Συμπλήρωση στηλών 1ης σελίδας 532

3.2.3 Άλλα θέματα που αφορούν τη συμπλήρωση της 1ης σελίδας του εντύπου Ε2. 536

3.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου Ε2 537

3.3.1. Συνιδιοκτήτης ή συνεπικαρπωτής, ανηλίκων τέκνων κτλ 538

3.3.2. Υπεκμίσθωση ακινήτων 538

3.3.3. Τον υποπίνακα II «Ακίνητα που το 2018 είναι ημιτελή, ή μεταβιβάστηκαν, ή αποκτήθηκαν από αγορά-

κληρονομιά-δωρεά-γονική παροχή, κ.λπ.», τον συμπληρώνουμε στις ακόλουθες περιπτώσεις: 538

3.3.4. Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας 538

3.3.4.1. Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 538

3.3.4.2. Μη Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας 539

3.3.4.3. Πρόστιμο επί εκπροθέσμου ή ελλιπούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης μίσθωσης 540

3.3.4.4. Εξαιρέσεις από την επιβολή προστίμου – Παρατάσεις υποβολής δήλωσης μίσθωσης 540

Κεφάλαιο 4 - Έντυπο Ε3 - Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα 541

4.1. Υπόχρεοι υποβολής 541

4.1.1. Ποιοι υποβάλλουν το έντυπο Ε3 541

Περιεχόμενα

4.1.2. Πώς και πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3 542

4.1.3. Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ε3 542

4.2. Πίνακας γενικών στοιχείων 543

4.3. Πίνακας Α: Στοιχεία Φορολογούμενου 551

4.4 Πίνακας Β: Πληροφοριακά στοιχεία επιχείρησης 553

4.5. Πίνακας Γ ΄ Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν - στοιχεία αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που

εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος 560

4.5.1 Πίνακας Γ1: Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν 560

4.5.2 Πίνακας Γ2: Στοιχεία αγροτικών επιδοτήσεων – ενισχύσεων που εισπράχθηκαν κατά το φορολογικό έτος 561

4.6. Πίνακας Δ: Οικονομικά δεδομένα επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά βιβλία) 564

4.6.1 Συμπλήρωση υποπίνακα Δ1 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» 565

4.6.2 Συμπλήρωση στοιχείων υποπίνακα Δ2 «Κόστος πωληθέντων εμπορικής δραστηριότητας» 566

4.6.3 Στήλες «Παραγωγική δραστηριότητα» και «Αγροτική – Βιολογική δραστηριότητα» πίνακα Δ΄ (Δ3, Δ4) 570

4.6.4 Στοιχεία υποπινάκων Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ14 και Δ15. 573

4.7. Πίνακας Ε: Προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής – λογιστικής βάσης 576

4.8. Πίνακας ΣΤ΄. Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά

Βιβλία) 583

4.9. Πίνακας Ζ΄- Γενικές οικονομικές πληροφορίες (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία) 589

4.9.1. Υποπίνακας Ζ1 589

4.9.2. Υποπίνακας Ζ2 592

4.9.3. Υποπίνακας Ζ3 595

4.10. Πίνακας Η΄- Αναλυτική κατάσταση προδιορισμού καθαρών κερδών οικοδομικών επιχειρήσεων παρ. 23

άρθρου 72 Ν.4172/2013 597

4.11. Πίνακας Θ΄- Νομικό πρόσωπο, που ανήκει σε Όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, για τον οποίο υφίσταται

υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (Ε.α.Χ.),με βάση τις διατάξεις των νόμων 4484/2017 ή 4490/2017 ή

4534/2018 601

4.12. Πίνακας Ι΄. Πληροφορίες Εφαρμογής Ν.4557/2018 περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 601

4.13. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης 603

4.13.1 Γενικά στοιχεία 603

4.13.2 Περιεχόμενο Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης 604

Αλφαβητικό Ευρετήριο 607