Χρηματοοικονομική Λογιστική

Τιμή:40.00EUR
Προσθήκη στο καλάθι
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26/09/2019, Σελίδες 550

Το βιβλίο περιλαμβάνει, ακόμη, και τα εξής κεφάλαια:

  • Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων, Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως
  • Απογραφή της περιουσίας
  • Λογιστικό Δίκαιο (Ε.Λ.Π.)
  • Διπλογραφική μέθοδος
  • Λογιστικά γεγονότα και βιβλία, Λογιστικές συμφωνίες, Διόρθωση Λαθών, Έλεγχος δικαιολογητικών
  • Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως
  • Κατάσταση ταμειακών ροών και μεταβολών καθαρής θέσης

Στο τέλος του πρώτου τόμου παρατίθενται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Επίσης, επισυνάπτονται βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων:

α) τα υποδείγματα των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και

β) το σχέδιο λογαριασμών.

 

Δείτε εδώ τα περιεχόμενα